Proces for animerede film?

Når vi laver animerede film (speed drawing film, også kaldet explainer videoer eller motion graphics film), er det afgørende med en god proces forud for en vellykket film. Fordelene ved speed drawing film kan du læse om her. Nu skal det handle om processen.

Typisk vil det tage os omkring en måned at producere en animeret film, alt inklusiv. Vi begynder med et kundemøde. Her gennemgår vi de udfordringer, ideer eller budskaber, kunden har, og som skal kommunikeres til organisationen eller offentligheden.

Kundemøde

Hvad skal vi have styr på til kundemødet?

Typisk diskuterer vi disse punkter:

 • Indhold: Hvad er de vigtigste budskaber? Kan noget undværes? (Ofte er korte, præcise film nemlig at foretrække!)
 • Stil: Hvordan skal det grafiske indhold se ud? Skal det være en speed drawing film eller er vi ovre i ‘motion graphics’, dvs. en animeret film med grafiske elementer? Skal vi bruge humor? Og hvad med en designguide?
 • Speak: Hvem skal speake filmen? Kvinde, mand, ung, gammel, formel, frisk, hyggelig, alvorlig etc. Vi bruger en virksomhed, der leverer alle typer professionelle speakere. Og skal filmen leveres i andre sprogversioner, leverer de også speaks på alverdens sprog.
 • Musik: Skal der være baggrundsmusik i filmen? Dette virker nemlig stemningsskabende og kan have sine fordele.

Digitale film sikrer rettegange efter kundens ønske

Efter kundemødet leverer vi et budget og en tidsplan, herunder hvornår kunden skal byde ind med ønsker, rettelser og kommentarer. Vi laver som regel vores film digitalt (med mindre der er ønske om en analog film), så ekstraønsker og rettelser kan tilføjes alle steder i processen. Dette er en fordel i forhold til de mange whiteboard-film, der florerer i organisationerne, og som også kan være ganske gode. Man kan bare ikke rette i dem efterfølgende. Digitale film egner sig også godt til versioneringer på mange sprog, da vi relativt hurtigt, enkelt og billigt kan versionere den enkelte film til diverse fremmedsprog.

Manuskriptet og speaken

Manuskriptet svarer faktisk til speak samt regibemærkninger. Når vi er blevet enige om budget og tidsplan, kan vi gå i gang med dette. Vi laver et første bud, som kunden kan komme med input til efterfølgende. Ofte skal manuskriptet sendes et par gange frem og tilbage mellem os og kunden, inden vi lander på et skarptskåret, færdigt manus.

Storyboardet

Herefter kan arbejdet med storyboard begynde. Vi skitser hele storyboardet og rentegner en mindre del af det. Den lille rentegnede del sikrer, at vi bliver enige om stil i det færdige udtryk. Hele storyboardet brækkes op i små bidder. På den måde kan kunden følge med i, præcis hvilke tegninger og grafikstykker, der matcher den enkelte bid fra speaken. Når vi er enige med kunden om tempo, stil, indhold og kompleksitet, kan hele storyboardet rentegnes.

Skitse og rentegning

Animationen

Efter godkendelse af det rentegnede storyboard, er vi klar til at animere. Speaken bestilles, og animationen bygges op om speaken. Evt. musik tilføjes. Hvis lydeffekter ønskes, kan disse også tilføjes i denne sidste fase. Første gennemklip leveres til kunden, der herefter har mulighed for at komme med ønsker og rettelser. Herefter kan filmen færdiggøres og leveres i det format, kunden ønsker.

Startdato og slutprodukt?

Fra vores første møde til levering af færdig film går der cirka en måned. Har du som kunde brug for en film, der skal være færdig om en uge? Det kommer næppe til at ske. Skal den bruges om 3 uger? Lad os tale om det.

Kontakt os på info@opticcircus.dk eller gå ind på vores hjemmeside www.opticcircus.dk for at se cases.


Have a Nice Summer!

We won’t be blogging during the summer holidays. Instead, we’ll add some links to what inspires us. First, take a look at some of the best graphic facilitators in Denmark. Bigger Picture made this little movie about their consultancy services:

Also, check out Erik Petri, a one-man-graphic-facilitator-army! We are lucky to work with Erik once in a while.

To become a skilled graphic facilitator you have to take both your artistic expression seriously and keep yourself up to date with what is trending in the world of business.

Some other stuff that inspires us, is to read and research in management, business and organizational behavior, both in books, magazines and podcasts. We love to get new insights in Harvard Business Review as well as The Mckinsey Podcast. But we are also inspired by new trends in the development of illustration, comics, and animation.

Have a nice summer. We will be back on the blog in August with new posts about illustrations, speed drawing films, motion graphics, graphic recording as well as other complex visuals stuff .

Best,

Johan and Jacob

Hvorfor vælge Graphic Recording, Visuelt referat, Live-tegning?

Visuelle noter, visuelt referat, grafisk facilitering, Live-tegning eller graphic recording; kært barn har mange navne. Det går ud på at tegne et referat af en begivenhed, en workshop eller konference. Og disciplinen er krævende, da tegningen skal laves live, være tilstrækkelig refererende samt være flot og veloplagt.

Billedet nedenfor er et eksempel på et visuelt referat, vi lavede for Assens kommune i forbindelse med et større projekt på tværs af kommunens forskellige afdelinger.

Livetegning for Assens Kommune

Fordele ved visuelt referat

Fordelene kan være mange ved brug af visuelt referat. Som konferencereferat er en stor tegning langt mere attraktiv over en bred kam end et skrevet referat eller en samling powerpoint-slides. Fordi tegningen laves live, kan den indfange en stemning og en tilstedeværelse, som præfabrikerede powerpoints i sagens natur ingen chance har for at gøre.

Samtidig kan visuelt referat også være et fantastisk proces-værktøj. Det kan sætte nye tanker i gang og bruges som en motor til at føre en tankeproces videre til en ny idé eller proces. Netop derfor bruges det i større og større grad også som et konsulent-værktøj inden for ledelses- eller projektarbejde. 

Mange virksomheder henvender sig med ønsket om at få en eller flere tegnere til at komme og lave et visuelt referat. Vi spørger altid, hvad de vil bruge det til, og hvad betingelserne for tegningen er.

Ikke sjældent taler vi dem fra at benytte det – af forskellige grunde:

1) Tegnere tager en ret høj timepris for et visuelt referat (ofte op til 2000 kr./time). Så værdien og hermed brugen af tegningen bør afspejle timeprisen.

2) Processen skal forberedes så godt som muligt: Tegnerne skal kende længden af arrangementets forskellige dele samt de indlagte pauser. Og tegnerne skal kunne arbejde undervejs og ikke kun tegne konklusionerne til sidst. I det hele taget skal hele workshoppen planlægges sammen med tegnerne, så tegningen kan indtænkes som værdifuldt element i afviklingen.

3) Der skal indtænkes en ordentlig ‘aflevering’ af tegningen, dvs. hvad gør arrangørerne med tegningen efterfølgende? Hvordan bruges tegningen aktivt som kommunikationsredskab i organisationen? Skal den sendes til deltagerne på print eller som PDF? Skal den videreudvikles til en film (fx. speed drawing film) eller skal den hænges op et centralt sted?

Det optimale visuelle referat

Det optimale visuelle referat skal tænkes som et procesværktøj, der inkluderer og repræsenterer dem, der måtte deltage i det arrangement, tegningen refererer. På den måde fungerer tegningen som en syntese. Den struktur, som på forhånd er aftalt for begivenheden, og som tegningen bygges op omkring, kombineres med de ting, der sker live i rummet, dvs. begivenhedens konkrete indhold. Så det optimale visuelle referat får form og indhold til at gå op i en højere enhed. Nemlig et flot og let aflæseligt referat. Form bestemmes i samarbejde mellem tegner og organisation; indhold gives på dagen af begivenhedens deltagere.

Hvis disse overvejelser indgår i planlægningen, kan der være stor værdi i at gøre brug af et visuelt referat. Vil du vide mere om visuelt referat eller processen omkring det, så kontakt os på info@opticcircus.dk eller gå ind på vores hjemmeside www.opticcircus.dk.

Hvad er rationel handling?

Hvad er rationel handling? Dette søges besvaret ved at gennemgå fire betingelser: Det sociale spillerum, den personlige situation, handlingens mål og handlingens midler.

Det Sociale Spillerum

En handling i verden blandt mennesker udspiller sig altid i en social sammenhæng. Man er derfor nødt til at følge sociale spilleregler for at blive forstået og anerkendt. Selv en handling, der vil “bryde med reglerne”, er henvist til et socialt felt, hvor den bliver bedømt i en social kontekst. Helt banalt kan vi fastslå, at vi f.eks. er nødt til tale et sprog, som er forstået af andre. Og at benytte en særlig fagjargon, når vi bevæger os ind på faglige felter, hvis vi vil navigere og handle i dette felt. Handlinger må, så at sige, “typificeres” – dvs. være af en bestemt type – for at blive forstået og anerkendt som denne type. Vi må med andre ord bevæge os fra en subjektiv verden til en intersubjektiv verden, når vi handler. En intersubjektiv verden forstået som en verden, hvor vi interagerer med andre.

Det sociale spillerum: Bevægelse fra subjektiv til intersubjektiv verden

Den Personlige Situation

For at udføre handlinger i en social sammenhæng må jeg have kendskab til min situation. Kun herved kan jeg vide, hvad der er muligt ud fra mit fysiske og sociokulturelle ståsted. Min situation har en historie, der er definerende for mine muligheder. Jeg deler historie med nogle medmennesker, det kan være familie, venner eller kolleger. Det er mennesker, som jeg kender godt, og som kender mig gennem ting, vi har gjort sammen. Mennesker, som jeg deler et stykke historie med, kalder filosof og sociolog Alfred Schutz for ‘konsociater’. Når jeg handler, skal jeg derfor ofte have fat i nogle mennesker/konsociater i mit netværk, der forstår min situation grundet vores fælles fortid. Og det er gennem konsociater, de fleste muligheder for mine handlinger ligger.

Min situation og mine muligheder

Handlingens Mål

Mit mål med handlingen står sjældent alene, men er forbundet med andre mål og planer (se også vores indlæg om brugen af templates for at nå frem til større mål ved hjælp af en række delmål). Andre mål er givetvis ofte vigtigere end målet for min nuværende handling. Så derfor skal jeg vide, hvorhenne, hierarkisk set, mit nuværende mål hører hjemme. Der kan være primære og sekundære følger af målet, og disse vil jeg gerne kende til. Et helt banalt eksempel er illustreret nedenfor. Jeg henter en kop kaffe på mit arbejde om eftermiddagen. Målet er koncentration og friskhed den sidste times tid, inden jeg har fri. Ulempen kan være et ekstra (tidskrævende) toiletbesøg, fordi jeg faktisk allerede har drukket rigeligt med kaffe.

Mine mål hierarkisk fordelt

Handlingens Midler

Mine midler til handlingen skal også tages i betragtning. Her må både indtænkes fordelagtighed i forhold til alternative midler og for andre mål end det nuværende. Og som nævnt ovenfor er muligheder – og således herefter: midler – som regel afhængige af andre mennesker, som jeg deler et stykke historie med. Men hvis andre mennesker skal blive mine midler til handling, så kræver det, at disse mennesker kan se en fordel i at agere middel til mine handlinger. Så det kræver, at vi har overlappende eller overensstemmende relevanssystemer (Alfred Schutz’ udtryk). Jeg selv og min konsociat skal altså begge se relevansen i at arbejde henimod et defineret mål, som også har relevans for den anden.

Mine midler

Disse overvejelser kan føre frem til et samlet overblik for rationel handling, hvad enten denne er personlig eller finder sted i en organisation:

Har du spørgsmål til de konkrete visualiseringer, så kontakt os på info@opticcircus.dk. Eller gå ind på www.opticcircus.dk og se, hvad vi ellers laver af visualiseringer.

Make Your Job Easier Using Templates

Have you ever experienced how difficult it can be to keep a structured overview of your notes from a meeting?

Or even worse.. to find your notes from a meeting two months ago and try to figure out what it was actually about and what the most important subjects of the meeting was?

This is where templates come in play. But what is a template?

A template is basically a file or an illustration with a layout to let you fill out and structure information, e.g text.

An example of a template can be this template about actions (it is in Danish) where you have to write all the necessary actions you need to take to be able to reach a target.

Actions templates

A template normally refers to a subject or purpose. This could be a SWOT analysis in a company.  You can use the template to structure the single parts of the SWOT: strength, weaknesses, opportunities and threats.

If the template is to be used during a seminar this structure will allow you to revisit it after some time and keep working on it or alternatively create a quick overview of the thoughts and notes that were made at that time.

Can you make your own template?

The quick answer is yes! It doesn’t have to be complicated.

You don’t need professionally made templates to be able to work with templates. Since a template basically is a structured layout, it just needs a bit of reflection from your part on the subject of matter.

And with our experience, it actually pays out to work with templates, even though they are not professionally made. They create an overview of notes and thought – even after weeks or months of not visiting it.

Create a visual identity

If you use professionally made templates, the template can also help create a visual identity on, for example, seminars or conferences. An illustrated template as the one above about actions, will work perfectly with a speed drawing film or a graphic recording. This way the template will not only work as a tool to structure your notes and thoughts but will also be part of the visual identity and create long lasting memories on the specific seminar or conference.


Crisis Management as Organizational Resilience

This is a reading and visualization of an article about crisis management. Another attempt to draw contemporary organizational challenges. The first visualization is here.

Source: “Kriseledelse som organisatorisk resiliens” by Daniel Morten Simonsen from the book “Ledelsesfilosofi og Praksis” ed. by Fast/Hertel, Aalborg Universitetsforlag 2015.


Speed Drawing Film

How long does it take you to read this blog post?

In this blog post we focus on film production, or more precisely speed drawing film, also known as white board film.

Speed drawing film keeps getting bigger and bigger, and was first recognized as a process tool when the UK based organisation RSA introduced it.
Today a lot of organisations and companies use speed drawing films as an important internal communications tool.

But what is a speed drawing film?

Speed drawing film is a film where you watch one or several illustrations being drawn, normally with a voice over.

An example of this type of film is this one (Danish version):

We were hired by Vinderstrategi A/S to make a film about their unique winning strategy® concept.

As a communications tool in the organization, it can be used to describe and simplify complex processes, it can be used as educational tool or maybe just to tell the story about the company history or the company products as the film above does.

Why use speed drawing film?

As a communications tool a speed drawing film can be quite effective since you as an audience uses both eyes and ears and thereby initiates your analytical sense as well as the creative sense. Compared to reading a piece of text in a document, in which you only use your analytical sense.
What this means is that you can receive more information in less time when watching this type of film.
The illustrations in a speed drawing film also have the implication that complex communication and text blocks can become easily understandable.
AND as a final argument to use this type of film: It is very fast to produce compared to other forms of film production. Since communication processes in large organizations often have tight deadlines, this type of film can be a suitable choice as a communications tool.

What type of speed drawing film do we use?

Our experience with speed drawing films is that they are most often used in one of the following categories:

 • Marketing (PR for a company or product)
 • Educational use, fx. E-learning film
 • Process film to communicate complex processes in large organisations or future strategy processes, visions, change management etc.

Be aware of the following, when working with speed drawing film:

 • One of the challenges we often experience is that a speed drawing film does not manage to make a complex issue more easily understandable. So to make a good and powerful speed drawing film you need an efficient script for the voice over. It takes time to make a good script, but it definitely also demands a lot for the team who is going to produce the storyboard and edit the film.
 • Unfortunately we also experience companies and divisions being more interested and fascinated by the speed drawing media itself instead of focusing on how they plan to use the film in the organisation. So, ask yourself: What value does this film give us? What is the purpose of this film?

Tips & Tricks

Since we have worked for several years with speed drawing film, we have collected some of our experiences working with this type of communication:

 • Write the script short and precise. Cut out all words that are not essential. Instead use illustrations as detailed metaphors.
 • The purpose of the film has to be clear from the beginning. What is it suppose to communicate and why?
 • What value does the film give you?
 • Know your target group! Who is the primary audience for the film? And the secondary audience? If you know your target group, it is much more simple to make a script and storyboard that will have a positive impact on your target group. Don’t assume that everybody will like your film just because you like it.
 • Make sure to include all primary stakeholders from day one when making a speed drawing film. Unfortunately we have experienced several times a film has been either killed or it has turned out to be an ongoing production because some stakeholders has joined the production too late and wanted to have a “say” on everything.

SO, to return to the question we began with, a speed drawing that will tell you the same as the text you have just read will last for about 2-2,5 minutes. And then it is even more entertaining to watch than it is to read this piece of text.

The Change of Communication

Reading: The Change of Communication (Danish: Forandring af kommunikation) by Frederik Hertel
Company changes can only take place through communication. Before a change process, an alignment of the views of the company’s goals, vision, and values is necessary. If values, goals and vision are predetermined by the management you have a top-down change process.

Contrary to the top-down change process another approach is possible and often preferable if you want to strengthen the employee engagement: You discuss the eligibility and possible change of the values with the employees.

Processes of change cannot simply be communicated. The communication itself must be changed. To change the communication in a company you have to have a policy of communication (the strategic level) as well as communication campaigns and communication activities (tactical / operational level). A process of change must be aligned with the general policy of communication.

German philosopher Habermas suggested a definition of the ideal communicative act:

Communication of change cannot comply to this ideal definition, though.

Due to the different levels of power in a company communication must be strategic. This somewhat manipulative element opens up for an ethical and moral perspective of the communication.

Communication of change can be divided into two paradigms:

1) Communication in a paradigm of change. In this paradigm communicating a message is like conveying a “thing” from a sender to a recipient. The problem here is that the message does not remain exactly the same thing for the sender as for the recipient. This is because of their different perspectives. Therefore, there is no communication without interpretation.

2) Communication in a paradigm of communication. This is the semiotic tradition. Subjects that communicate with each other have ‘intentionality’, i.e. they are always conscious of something and have always directed their consciousness towards something. So, communication is a cooperation between interlocutors on producing and exchanging significance / meaning. If they exchange different meanings (which they do!) this doesn’t imply failure of communication. Identical meaning from two different subjects is impossible! Communication is still possible, though, as people share the same contexts in communities, including companies.

Communication of change cannot be reduced to a tool used by the management to send messages to the employees. Employees are co-producers of the company’s communication of change. This co-production of meaning is essential for a change process to succeed in a company.