Hvorfor vælge Graphic Recording, Visuelt referat, Live-tegning?

Visuelle noter, visuelt referat, grafisk facilitering, Live-tegning eller graphic recording; kært barn har mange navne. Det går ud på at tegne et referat af en begivenhed, en workshop eller konference. Og disciplinen er krævende, da tegningen skal laves live, være tilstrækkelig refererende samt være flot og veloplagt.

Billedet nedenfor er et eksempel på et visuelt referat, vi lavede for Assens kommune i forbindelse med et større projekt på tværs af kommunens forskellige afdelinger.

Livetegning for Assens Kommune

Fordele ved visuelt referat

Fordelene kan være mange ved brug af visuelt referat. Som konferencereferat er en stor tegning langt mere attraktiv over en bred kam end et skrevet referat eller en samling powerpoint-slides. Fordi tegningen laves live, kan den indfange en stemning og en tilstedeværelse, som præfabrikerede powerpoints i sagens natur ingen chance har for at gøre.

Samtidig kan visuelt referat også være et fantastisk proces-værktøj. Det kan sætte nye tanker i gang og bruges som en motor til at føre en tankeproces videre til en ny idé eller proces. Netop derfor bruges det i større og større grad også som et konsulent-værktøj inden for ledelses- eller projektarbejde. 

Mange virksomheder henvender sig med ønsket om at få en eller flere tegnere til at komme og lave et visuelt referat. Vi spørger altid, hvad de vil bruge det til, og hvad betingelserne for tegningen er.

Ikke sjældent taler vi dem fra at benytte det – af forskellige grunde:

1) Tegnere tager en ret høj timepris for et visuelt referat (ofte op til 2000 kr./time). Så værdien og hermed brugen af tegningen bør afspejle timeprisen.

2) Processen skal forberedes så godt som muligt: Tegnerne skal kende længden af arrangementets forskellige dele samt de indlagte pauser. Og tegnerne skal kunne arbejde undervejs og ikke kun tegne konklusionerne til sidst. I det hele taget skal hele workshoppen planlægges sammen med tegnerne, så tegningen kan indtænkes som værdifuldt element i afviklingen.

3) Der skal indtænkes en ordentlig ‘aflevering’ af tegningen, dvs. hvad gør arrangørerne med tegningen efterfølgende? Hvordan bruges tegningen aktivt som kommunikationsredskab i organisationen? Skal den sendes til deltagerne på print eller som PDF? Skal den videreudvikles til en film (fx. speed drawing film) eller skal den hænges op et centralt sted?

Det optimale visuelle referat

Det optimale visuelle referat skal tænkes som et procesværktøj, der inkluderer og repræsenterer dem, der måtte deltage i det arrangement, tegningen refererer. På den måde fungerer tegningen som en syntese. Den struktur, som på forhånd er aftalt for begivenheden, og som tegningen bygges op omkring, kombineres med de ting, der sker live i rummet, dvs. begivenhedens konkrete indhold. Så det optimale visuelle referat får form og indhold til at gå op i en højere enhed. Nemlig et flot og let aflæseligt referat. Form bestemmes i samarbejde mellem tegner og organisation; indhold gives på dagen af begivenhedens deltagere.

Hvis disse overvejelser indgår i planlægningen, kan der være stor værdi i at gøre brug af et visuelt referat. Vil du vide mere om visuelt referat eller processen omkring det, så kontakt os på info@opticcircus.dk eller gå ind på vores hjemmeside www.opticcircus.dk.

Hvad er rationel handling?

Hvad er rationel handling? Dette søges besvaret ved at gennemgå fire betingelser: Det sociale spillerum, den personlige situation, handlingens mål og handlingens midler.

Det Sociale Spillerum

En handling i verden blandt mennesker udspiller sig altid i en social sammenhæng. Man er derfor nødt til at følge sociale spilleregler for at blive forstået og anerkendt. Selv en handling, der vil “bryde med reglerne”, er henvist til et socialt felt, hvor den bliver bedømt i en social kontekst. Helt banalt kan vi fastslå, at vi f.eks. er nødt til tale et sprog, som er forstået af andre. Og at benytte en særlig fagjargon, når vi bevæger os ind på faglige felter, hvis vi vil navigere og handle i dette felt. Handlinger må, så at sige, “typificeres” – dvs. være af en bestemt type – for at blive forstået og anerkendt som denne type. Vi må med andre ord bevæge os fra en subjektiv verden til en intersubjektiv verden, når vi handler. En intersubjektiv verden forstået som en verden, hvor vi interagerer med andre.

Det sociale spillerum: Bevægelse fra subjektiv til intersubjektiv verden

Den Personlige Situation

For at udføre handlinger i en social sammenhæng må jeg have kendskab til min situation. Kun herved kan jeg vide, hvad der er muligt ud fra mit fysiske og sociokulturelle ståsted. Min situation har en historie, der er definerende for mine muligheder. Jeg deler historie med nogle medmennesker, det kan være familie, venner eller kolleger. Det er mennesker, som jeg kender godt, og som kender mig gennem ting, vi har gjort sammen. Mennesker, som jeg deler et stykke historie med, kalder filosof og sociolog Alfred Schutz for ‘konsociater’. Når jeg handler, skal jeg derfor ofte have fat i nogle mennesker/konsociater i mit netværk, der forstår min situation grundet vores fælles fortid. Og det er gennem konsociater, de fleste muligheder for mine handlinger ligger.

Min situation og mine muligheder

Handlingens Mål

Mit mål med handlingen står sjældent alene, men er forbundet med andre mål og planer (se også vores indlæg om brugen af templates for at nå frem til større mål ved hjælp af en række delmål). Andre mål er givetvis ofte vigtigere end målet for min nuværende handling. Så derfor skal jeg vide, hvorhenne, hierarkisk set, mit nuværende mål hører hjemme. Der kan være primære og sekundære følger af målet, og disse vil jeg gerne kende til. Et helt banalt eksempel er illustreret nedenfor. Jeg henter en kop kaffe på mit arbejde om eftermiddagen. Målet er koncentration og friskhed den sidste times tid, inden jeg har fri. Ulempen kan være et ekstra (tidskrævende) toiletbesøg, fordi jeg faktisk allerede har drukket rigeligt med kaffe.

Mine mål hierarkisk fordelt

Handlingens Midler

Mine midler til handlingen skal også tages i betragtning. Her må både indtænkes fordelagtighed i forhold til alternative midler og for andre mål end det nuværende. Og som nævnt ovenfor er muligheder – og således herefter: midler – som regel afhængige af andre mennesker, som jeg deler et stykke historie med. Men hvis andre mennesker skal blive mine midler til handling, så kræver det, at disse mennesker kan se en fordel i at agere middel til mine handlinger. Så det kræver, at vi har overlappende eller overensstemmende relevanssystemer (Alfred Schutz’ udtryk). Jeg selv og min konsociat skal altså begge se relevansen i at arbejde henimod et defineret mål, som også har relevans for den anden.

Mine midler

Disse overvejelser kan føre frem til et samlet overblik for rationel handling, hvad enten denne er personlig eller finder sted i en organisation:

Har du spørgsmål til de konkrete visualiseringer, så kontakt os på info@opticcircus.dk. Eller gå ind på www.opticcircus.dk og se, hvad vi ellers laver af visualiseringer.

Make Your Job Easier Using Templates

Have you ever experienced how difficult it can be to keep a structured overview of your notes from a meeting?

Or even worse.. to find your notes from a meeting two months ago and try to figure out what it was actually about and what the most important subjects of the meeting was?

This is where templates come in play. But what is a template?

A template is basically a file or an illustration with a layout to let you fill out and structure information, e.g text.

An example of a template can be this template about actions (it is in Danish) where you have to write all the necessary actions you need to take to be able to reach a target.

Actions templates

A template normally refers to a subject or purpose. This could be a SWOT analysis in a company.  You can use the template to structure the single parts of the SWOT: strength, weaknesses, opportunities and threats.

If the template is to be used during a seminar this structure will allow you to revisit it after some time and keep working on it or alternatively create a quick overview of the thoughts and notes that were made at that time.

Can you make your own template?

The quick answer is yes! It doesn’t have to be complicated.

You don’t need professionally made templates to be able to work with templates. Since a template basically is a structured layout, it just needs a bit of reflection from your part on the subject of matter.

And with our experience, it actually pays out to work with templates, even though they are not professionally made. They create an overview of notes and thought – even after weeks or months of not visiting it.

Create a visual identity

If you use professionally made templates, the template can also help create a visual identity on, for example, seminars or conferences. An illustrated template as the one above about actions, will work perfectly with a speed drawing film or a graphic recording. This way the template will not only work as a tool to structure your notes and thoughts but will also be part of the visual identity and create long lasting memories on the specific seminar or conference.